LATEST ARTICLES

[Phys. Rev. B] Tunable charge density wave phases in transit...

Huan Lu, Wanlin Guo Physical Review B , 108, 22, 224103, 2023. Abstract: Transition metal ...

[Nano Energy] Moving water droplets induced electricity on a...

Xiang Wang, Tao Hu, Xiao Wang, Han Sheng, Jin Tan, Sunmiao Fang, Wei Deng, Xuemei Li, Jun Yin, Wanli...

[ACS Appl. Mater. Interfaces] Simultaneous Sensing of Veloci...

Zixuan Liao, Jidong Li, Yuyang Long, Han Sheng, Xiao Wang, Xuemei Li, Wanlin Guo, Jun YinACS Applied...

[Sci. Adv.] Sparking potential over 1200 V by a falling wate...

Luxian Li, Xuemei Li, Wei Deng, Chun Shen, Xinhai Chen, Han Sheng, Xiang Wang, Jianxin Zhou, Jidong ...

[Chin. J. Aeronaut.] Machine learning for predicting fatigue...

YI Min, XUE Ming, CONG Peihong, SONG Yang, Haiyang Zhang, WANG Lingfeng, ZHOU Liucheng, LI Yinghong,...

[Droplet] Hydrovoltaic energy from water droplets: Device co...

Luxian Li, Xiang Wang, Wei Deng, Jun Yin, Xuemei Li, Wanlin GuoDroplet , 2:e77, 2023. Ab...

[Phys. Rev. B] Interedge van der Waals interaction between t...

Zepu Kou, Fangyuan Chen, Zonghuiyi Jiang, Wanlin Guo, and Xiaofei Liu PHYSICAL REVIEW B , 108,...

[Adv. Mater.] Water‐Induced Bandgap Engineering in Nanoribbo...

Chen Chen, Yang Hang, Hui Shan Wang, Yang Wang, Xiujun Wang, Chengxin Jiang, Yu Feng, Chenxi Liu, El...

[PNAS] Fluctuotaxis: Nanoscale directional motion away from ...

Yang Chen, Fangyan Zhu, Jiantao Leng, Tianquan Ying, Jin-Wu Jiang, Quan Zhou, Tienchong Chang, Wanli...

[Int. J. Fatigue] Three-dimensional fatigue crack growth bas...

Jiacai Zhu, Jiafen Cao, Wanlin Guo International Journal of Fatigue , 173, 107697, 2023. Abs...